Dowinnicy.pl


"(...) Idźcie i wy do winnicy." - Mt. 20:7

Stories

Tematy

74

Posty

226

Członkowie

16
Media
FAQ
Jezus
Czy Jezus jest Bogiem?

Tak. Jezus jest Bogiem. Jest On jedną z trzech boskich osób Trójcy, jest “Bogiem w trzech Osobach” – obok Ducha Świętego i Boga Ojca. Jezus jest jednocześnie w pełni człowiekiem i w pełni Bogiem.

Zajrzyjmy do Biblii. Sam Jezus wielokrotnie nazywa się Bogiem:

Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. Gdybyście byli mnie poznali i Ojca mego byście znali; odtąd go znacie i widzieliście go.
Rzekł mu Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam.
Odpowiedział mu Jezus: Tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca, jak możesz mówić: Pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie wykonuje dzieła swoje. Wierzcie mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie; a jeśliby tak nie było, to dla samych uczynków wierzcie.

– Ew. Jana 14:6-11

I znowu po kilku dniach, przyszedł do Kafarnaum i usłyszano, że jest w domu.
I zeszło się tak wielu, że drzwiami już pomieścić nie mogli, a On głosił im słowo. I przyszli do niego, niosąc paralityka, a dźwigało go czterech. A gdy z powodu tłumu nie mogli do niego się zbliżyć, zdjęli dach nad miejscem gdzie był, i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. A Jezus ujrzawszy wiarę ich, rzekł paralitykowi: Synu, odpuszczone są grzechy twoje.
A byli tak niektórzy z uczonych w Piśmie, ci siedzieli o rozważali w sercach swoich: Czemuż ten tak mówi? On bluźni. Któż może grzechy odpuszczać oprócz jednego, Boga?
A Jezus zaraz poznał w duchu swoim, że tak myślą w sobie, i rzekł im: Czemuż tak myślicie w sercach swoich? Cóż jest łatwiej rzec, paralitykowi: Odpuszczone są ci grzechy, czy rzec: Wstań, weź łoże swoje i chodź? Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzechy na ziemi, rzekł paralitykowi:
Tobie mówię: Wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego.
I wstał, i zaraz wziął łoże, i wyszedł wobec wszystkich, tak iż się zdumiewali i chwalili Boga i mówili: Nigdyśmy nic podobnego nie widzieli.

– Ew. Marka 2-1:12

Czy to pomogło?
56
Czego Jezus dokonał na krzyżu?

Jezus dał się zabić w potwornych męczarniach i poniżeniu za Twój grzech. Zgodził się dobrowolnie, aby cały sprawiedliwy gniew Boży, na który zasługujesz przez swoje obrzydliwe grzechy, spadł na Niego, zamiast na Ciebie. To właśnie jest Ewangelia i nie ma żadnego innego sposobu na uniknięcie słusznego potępienia, niż wyznanie, że tylko ofiara Jezusa jest w stanie zaspokoić sprawiedliwe Boże poczucie sprawiedliwości, oczyścić nas z grzechu i pogodzić nas z Bogiem.

Wiele osób sądzi, że to, co wydarzyło się na krzyżu da się streścić w słowach “Żydzi/Rzymianie zabili Jezusa”. To nie jest to co naprawdę wydarzyło się na Golgocie. W rzeczywistości na Jezusa – który jako jedyny spędził całe życie w pełnym i doskonałym posłuszeństwie wobec Boga, bez choćby jednego grzechu – spadł gniew Boży, pełny, olbrzymi i tak wielki, że Bóg w
momencie okazywania gniewu nie mógł znieść widoku Jezusa. Jezus zrobił to dla Ciebie i dla mnie.

Od tej pory jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem za udzielenie odpowiedzi na pytanie: “Co zrobiłeś z Jezusem w Twoim życiu?”. Odpowiedź chrześcijanina, dziecka Bożego brzmi: “Jezus zapłacił pełną cenę za mój grzech, dał się zmiażdżyć na krzyżu, abym ja mógł być wolny. Jest moim Panem i Zbawicielem, a bez Niego jestem na wieki potępiony – a będzie to słuszne i sprawiedliwe, bo jestem grzesznikiem”.

Prorok Izajasz tak zapowiada mękę i dzieło Jezusa na krzyżu:

Kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło?
Wyrósł bowiem przed nim jako latorośl i jako korzeń z suchej ziemi.
Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy,
i nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać.
Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi,
mąż boleści, doświadczony w cierpieniu
jak ten, przed którym zakrywa się twarz,
wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego.
Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie.
A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony.
Lecz on zraniony jest za występki nasze,
starty za winy nasze.
Ukarany został dla naszego zbawienia,
a jego ranami jesteśmy uleczeni.
Wszyscy jak owce zbłądziliśmy,
każdy z nas na własną drogę zboczył,
a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich.
Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze
i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone
i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą,
zamilkł i nie otworzył swoich ust.
Z więzienia i sądu zabrano go,
a któż o jego losie pomyślał?
Wyrwano go bowiem z krainy żyjących,
za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony.
I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych
i wśród złoczyńców jego mogiłę,
chociaż bezprawia nie popełnił
ani nie było fałszu na jego ustach.
Ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem.
Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo,
będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni.
Za mękę swojej duszy ujrzy światło
i jego poznaniem się nasyci.
Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi
i sam ich winy poniesie.
Dlatego dam mu dział wśród wielkich
i z mocarzami będzie dzielił łupy
za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę
i do przestępców był zaliczony.
On to poniósł grzech wielu
i wstawił się za przestępcami.

– Iz. 53

Czy to pomogło?
59
Katolicyzm
Kim jest Maria?

Matką Jezusa, która poczęła Go z Ducha Świętego i widziała Jego okropną śmierć na krzyżu. Wyznawczynią Jezusa i siostrą w Panu dla innych chrześcijan. Człowiekiem zasługującym na szacunek. Nikim więcej.

Czczenie Marii – pokornej Żydówki wybranej przez Boga, aby przyniosła na świat prawdziwego Zbawiciela w osobie Jezusa z Nazaretu – to chyba największy z licznych błędów doktryny katolickiej. Możesz zapomnieć o wszystkich objawieniach fatimskich, Maryjach Królowach Polski, Pannach Ostrobramskich i tak dalej. Mimo wszystkich demonicznych objawień i tragicznych zwiedzeń nie istnieje absolutnie żaden powód, aby czcić tę kobietę, podobnie nie istnieje żaden powód, aby czcić apostoła Pawła, Lidię z Tiatyry, ojca Jezusa – Józefa, Mojżesza czy Aarona. Wszyscy wyżej wymienieni ludzie, ze Starego i Nowego Testamentu są grzesznikami zasługującymi na piekło. Wszyscy z nich wyznali, że to Bóg w osobie Jezusa jest ich jedynym Zbawicielem, i że sami nie mają żadnych zasług, ani powodów do bycia czczonym.

Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej ewangelii. Chociaż innej nie ma; są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić ewangelię Chrystusową. Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię inną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty! Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Jeśli wam ktoś zwiastuje ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty!

– Gal. 1:6-9

Czy to pomogło?
12
Kim jest papież?

Przywódcą katolików. Nie ma żadnych podstaw, aby twierdzić, że papież jest namaszczonym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem. Takim pośrednikiem jest Jezus – i tylko On.

Odpowiedział mu Jezus:
Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali i Ojca mego byście znali; odtąd go znacie i widzieliście go.

– Jan. 14:6-7

Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest winogrodnikiem.

– Jan. 15:1

Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu, ale to co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to, co u świata słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne, i to co jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone wybrał Bóg, w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś unicestwić. Aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem. Aby, jak napisano: Kto się chlubi, w Panu się chlubił.

– 1 Kor. 1:26-31

Czy to pomogło?
14
Czy istnieje czyściec?

Nie, absolutnie nie. Czyściec jest wymysłem człowieka. Biblia w żadnym miejscu, ani jeden raz nie podaje choćby sugestii, że istnieje coś takiego jak“miejsce drugiej szansy”. W Słowie Bożym nie tylko nie pada słowo “czyściec” w żadnej odmianie, ale także nie pada opis takiego miejsca. Więcej: Biblia wyraźnie przestrzega nas przed łudzeniem się, że mamy szansę uzyskać zbawienie omijając Jezusa i że ostatecznie “jakoś to będzie”:

A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują.

– Hebr. 9:27-28

A był pewien człowiek bogaty, który się przyodziewał w szkarłatne szaty i kosztowne tkaniny i co dzień wystawnie ucztował. Był też pewien żebrak, imieniem Łazarz, który leżał u jego wrót owrzodziały, i pragnął nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, a tymczasem psy przychodziły i lizały jego rany. I stało się, że umarł żebrak, i zanieśli go aniołowie na łono Abrahamowe; umarł też bogacz i został pochowany. A gdy w krainie umarłych cierpiał męki i podniósł oczy swoje, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie.

Wtedy zawołał i rzekł: Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, aby umoczył koniec palca swego w wodzie i ochłodził mi język, bo męki cierpię w tym płomieniu.
Abraham zaś rzekł: Synu, pomnij, że dobro swoje otrzymałeś za swojego życia, podobnie jak Łazarz zło; teraz on tutaj doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. I poza tym wszystkim między nami a wami rozciąga się wielka przepaść, aby ci, którzy chcą stąd do was przejść, nie mogli, ani też stamtąd do nas nie mogli się przeprawić.

I rzekł: Proszę cię więc, ojcze, abyś go posłał do domu ojca mego. mam bowiem pięciu braci, niechaj złoży świadectwo wobec nich, aby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Rzekł mu Abraham: Mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. A on rzekł: Nie, ojcze Abrahamie, ale jeśli kto z umarłych pójdzie do nich, upamiętają się. I odrzekł mu: Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, też nie uwierzą.


– Łuk. 16:19-32

Czy to pomogło?
18
Czasy ostateczne
Kim jest Antychryst?

Biblijny Antychryst to “zwodziciel narodów” – osoba, która pojawi się na światowej scenie politycznej i zachwyci wszystkich swoimi wspaniałymi czynami, znakami i fałszywymi cudami. Biblia wyraźnie ostrzega chrześcijan przed Antychrystem. Słowo Boże wskazuje, że to Szatan jest istotą stojącą za osobą Antychrysta. Nadejdzie w historii świata taki moment, w którym Antychryst jako osoba występująca przeciwko Jezusowi… sama ogłosi się Bogiem i zasiądzie na tronie.

Spójrzmy co wybrane wersety z Biblii mówiące o Antychryście:

Dzieci, ostatnia to już godzina. A słyszeliście, że ma przyjść antychryst, lecz oto już teraz wielu antychrystów powstało. Stąd poznajemy, że to już ostatnia godzina.

– 2 Jana 2:18

Któż jest kłamcą, jeżeli nie ten, który przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, kto podaje w wątpliwość Ojca i Syna. Każdy, kto poddaje w wątpliwość Syna, nie ma i Ojca. Kto wyznaje Syna, ma i Ojca.

– 2 Jana 2:22-23

Bo wyszło na świat wielu zwodzicieli, którzy nie chcą uznać, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem.

– 2 Jana 1:7

Czy to pomogło?
61
Czy byli już antychryści?

Tak. Historia pokazuje nam osoby, które w ponadnaturalny sposób osiągnęły niemożliwe dla zwykłego śmiertelnika, spektakularne osiągnięcia w dziedzinie polityki i zdobywania władzy, organizując upadłe społeczeństwa, podnosząc je z ruin i doprowadzając do “nowego porządku”. Każdorazowo byli to ludzie otoczeni kultem niczym bogowie, o mitycznych wręcz zdolnościach, przedstawiani światu jako Mesjasze i Zbawiciele. Spójrzmy na takie postaci jak Adolf Hitler, Józef Stalin, Kim Dżong Il, Saddam Hussein – a przekonamy się, że wszyscy oni stanowią protoplastę “ostatecznego” antychrysta.

W tym miejscu warto wspomnieć, że wyżej wspomniany antychryst “ostateczny” jeszcze nie nadszedł – nie wypełniły się bowiem wszystkie przesłanki biblijne, nie nastąpił również globalny światowy pokój.

Wiemy jednak z Biblii, że antychryści ciągle przychodzą na świat:

Dzieci, ostatnia to już godzina. A słyszeliście, że ma przyjść antychryst, lecz oto już teraz wielu antychrystów powstało. Stąd poznajemy, że to już ostatnia godzina. Wyszli spośród nas, lecz nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, byliby pozostali z nami. Lecz miało się okazać, że nie wszyscy są z nas.

– 1 Jan. 2:18

Czy to pomogło?
60
Czytelnia
Dolina wyschłych kości – Ez. 37 Księga Rut