[Indeks] Królowie Judy – aktualizacja

 • Post
  Błażej Piątek
  Opiekun
  @piatek-blazej
  Rozwiązany
  Zgodnie z zapowiedzią, pracę nad spisem królów Judy wraz z cytatami biblijnymi przenoszę do nowego wątku. Na chwilę obecną wygląda to, tak:

  Królowie w Państwie Południowym (Judzie):
  Roboam (panował w 928-911 p.n.e.)
  Abiasz (panował w 911-908 p.n.e.)
  Asa (panował w 908-867 p.n.e.)
  Jozafat (regent w 870-867; król – 867-846 p.n.e.)
  Joram (regent w 851-846; król – 846-843 p.n.e.)
  Ochozjasz (panował w 843-842 p.n.e.)
  Atalia (panowała w 842-836 p.n.e.)
  Joas (panował w 836-798 p.n.e.)
  Amazjasz (panował w 798-769 p.n.e.)
  Azariasz (regent w 785-769; król – 769-733 p.n.e.)
  Jotam (regent w 758-750; król – 750-743 p.n.e.)
  Achaz (regent w 743-733; król – 733-727 p.n.e.)
  Ezechiasz (panował w 727-698 p.n.e.)
  Manasses (panował w 698-642 p.n.e.)
  Amon (panował w 641-640 p.n.e.)
  Jozjasz (panował w 639-609 p.n.e.)
  Joachaz (panował w 609 p.n.e.)
  Joakim (panował w 608-598 p.n.e.)
  Joachin (panował w 597 p.n.e.)
  Sedecjasz (panował w 596-586 p.n.e.)

  Źródło: Żydowski Instytut Historyczny, https://www.jhi.pl/psj/krolowie_Izraela

  Roboam (panował w 928-911 p.n.e.)

  Salomon panował jako król w Jeruzalemie nad całym Izraelem czterdzieści lat.
  I zasnął Salomon z ojcami swymi, i został pochowany w Mieście Dawida, swego ojca, a po nim został królem jego syn Rechabeam.
  Rechabeam udał się do Sychem, gdyż do Sychem przybył cały Izrael, aby go obwołać królem.
  gdy usłyszał o tym Jeroboam, syn Nebata, który przebywał wtedy jeszcze w Egipcie, dokąd uciekł przed królem Salomonem, powrócił Jeroboam z Egiptu.Posłuchaj

  – 1 Król. 11:42-43 – 12:1-2

  Gdy zaś cały Izrael usłyszał, że Jeroboam powrócił, wyprawili do niego poselstwo z wezwaniem na zgromadzenie i obwołali go królem nad całym Izraelem. Przy domu Dawidowym pozostało jedynie plemię Judy.
  A gdy Rechabeam przybył do Jeruzalemu, zgromadził cały dom Judy oraz plemię Beniamina w liczbie stu osiemdziesięciu tysięcy zaprawionych w walce, aby wszcząć wojnę z domem Izraela w celu przywrócenia królestwa Rechabeamowi, synowi Salomona.
  Wtedy doszło do Szemajasza, męża Bożego, słowo Boże tej treści:
  Powiedz tak Rechabeamowi, synowi Salomona, królowi judzkiemu i całemu domowi Judy i Beniamina oraz pozostałemu ludowi:
  Tak mówi Pan: Nie wyruszycie i nie będziecie walczyć ze swoimi braćmi, synami izraelskimi! Niech każdy wróci do swojego domu, gdyż ode mnie wyszła ta sprawa. Usłuchali więc słowa Pańskiego i zawrócili, i rozeszli się zgodnie ze słowem Pańskim.Posłuchaj

  – 1 Król. 12:20-24

  Rechabeam zaś, syn Salomona, panował w Judzie. Czterdzieści jeden lat miał Rechabeam, gdy objął władzę królewską, a siedemnaście lat panował w Jeruzalemie, mieście, które wybrał Pan spośród wszystkich plemion izraelskich, aby tam złożyć swoje imię. Matka zaś jego nazywała się Naama, a była Ammonitką.Posłuchaj

  – 1 Król. 13:21

  Pozostałe zaś sprawy Rechabeama i wszystko, czego dokonał, zapisane są w Księdze Dziejów Królów Judzkich.
  Między Rechabeamem zaś i Jeroboamem toczyła się wojna przez cały czas.
  I spoczął Rechabeam ze swoimi ojcami, i został pochowany obok swoich ojców w Mieście Dawida.
  Matka jego nazywała się Naama, a była Ammonitką. Władze królewską po nim objął Abijjam, jego syn.Posłuchaj

  – 1 Król. 14:29-31

  Synem Salomona był Rechabeam, synem Rechabeama Abiasz, synem Abiasza Asa, synem Asy Jehoszafat.Posłuchaj

  – 1 Kron. 3:10

  Abiasz (panował w 911-908 p.n.e.)

  Abijam objął władzę królewską nad Judą w osiemnastym roku panowania Jeroboama, syna Nebata, a sprawował ją w Jeruzalemie trzy lata. Matka zaś jego nazywała się Maacha, a była córką Abszaloma.
  Popełniał on wszystkie te grzechy swojego ojca, które ten czynił przed nim, a jego serce nie było szczerze oddane Panu, Bogu jego, jak serce Dawida, jego praojca.
  Lecz przez wzgląd na Dawida pozwolił Pan świecić jego pochodni w Jeruzalemie, wzbudzając mu syna jako następcę i pozwalając ostać się Jeruzalemowi.
  Dawid bowiem czynił to, co prawe w oczach Pana, i przez całe swoje życie nie odstąpił od niczego, co On mu nakazał, wyjąwszy sprawę z Uriaszem Chetejczykiem.
  Wojna zaś, która wybuchła między Rechabeamem a Jeroboamem, trwała podczas całego jego życia.
  A pozostałe sprawy Abijjama i wszystko, czego dokonał, a także wojna, która toczyła się między Abijjamem a Jeroboamem, zapisane są w Księdze Dziejów Królów Judzkich.
  I spoczął Abijjam ze swoimi ojcami, i pochowano go w Mieście Dawida, a władzę królewską po nim objął Asa, jego syn.Posłuchaj

  – 1 Król. 15:1-8

  Synem Salomona był Rechabeam, synem Rechabeama Abiasz, synem Abiasza Asa, synem Asy Jehoszafat.Posłuchaj

  – 1 Kron. 3:10

  Asa (panował w 908-867 p.n.e.)

  Asa objął władzę królewską nad Judą w dwudziestym roku panowania Jeroboama króla izraelskiego.
  A sprawował ją w Jeruzalemie czterdzieści jeden lat; babka zaś jego nazywała się Maacha, a była córką Abszaloma.
  Asa czynił to, co prawe w oczach Pana, tak jak Dawid jego praojciec.
  Uprawiających nierząd kultowy wypędził z kraju i usunął wszystkie bałwany, które sporządzili jego ojcowie.
  Nawet Maachę, swoją babkę pozbawił godności królowej matki za to, że kazała sporządzić obrzydliwego bałwana astarty. Asa kazał zwalić obrzydliwego bałwana i spalić nad potokiem Kidron.
  Lecz świątynki na wzgórzach nie zostały usunięte; jednak serce Asy było szczerze oddane Panu przez całe jego życie.
  Sprowadził też do świątyni Pańskiej poświęcone dary swojego ojca i swoje własne poświęcone dary w srebrze i złocie oraz naczynia.
  A między Asą a Baaszą, królem izraelskim toczyła się wojna przez całe ich życie.Posłuchaj

  – 1 Król. 15:9-15

  A pozostałe sprawy Asy i cała jego potęga oraz wszystko, czego dokonał, i miasta, które obwarował, są opisane w Księdze Dziejów Królów Judzkich. na starość atoli zachorował na nogi.
  I spoczął Asa ze swoimi ojcami, i został pochowany obok swoich ojców w Mieście Dawida, swojego praojca, a władzę królewską po nim objął Jehoszafat, jego syn.Posłuchaj

  – 1 Król. 15:23-24

  Synem Salomona był Rechabeam, synem Rechabeama Abiasz, synem Abiasza Asa, synem Asy Jehoszafat.Posłuchaj

  – 1 Kron. 3:10

  Jozafat (regent w 870-867; król – 867-846 p.n.e.)

  A Jehoszafat, syn Asy, objął władzę królewską nad Judą w czwartym roku panowania Achaba, króla izraelskiego.
  Jehoszafat miał trzydzieści pięć lat, gdy został królem, a w Jeruzalemie panował dwadzieścia pięć lat. Matka jego nazywała się Azuba, a była córką Szilchiego.
  Postępował on zaś zupełnie tak samo jak Asa, jego ojciec, nie odstępował od tego, czyniąc to, co prawe w oczach Pana.
  Tylko świątynki na wyżynach nie zostały usunięte i lud w dalszym ciągu składał na wyżynach ofiary i spalał kadzidła.
  Jehoszafat też utrzymywał pokój z królem izraelskim.
  Pozostałe zaś sprawy Jehoszafata i jego potęga, jaką posiadał, i wojny, jakie prowadził, opisane są w Księdze Dziejów Królów Judzkich.
  Resztę uprawiających nierząd kultowy, którzy pozostali jeszcze z czasów Asy, jego ojca, wygnał z kraju.
  W Edomie nie było wtedy króla. Królem był namiestnik.
  Jehoszafat kazał zbudować okręty handlowe, aby płynęły do Orfiru po złoto, lecz nie popłynęły, gdyż rozbiły się w Esjon-Geber.
  Wtedy Achazjasz, syn Achaba, rzekł do Jehoszafata: Niech słudzy moi płyną okrętami z twoimi sługami.
  Lecz Jehoszafat nie zgodził się na to.
  I spoczął Jehoszafat ze swoimi ojcami, i został pochowany obok swoich ojców w Mieście Dawida, swojego praojca, a władzę królewską po nim objął Jehoram, jego syn.Posłuchaj

  – 1 Król. 22:41-51

  Synem Jehoszafata Joram, synem Jorama Achazjasz, synem Achazjasza Joasz.Posłuchaj

  – 1 Kron. 3:11

  Joram (regent w 851-846; król – 846-843 p.n.e.)

  W piątym roku Jorama, syna Achaba, króla izraelskiego, władze królewską nad Judą objął – choć królem Judy był jeszcze Jehoszafat – Jehoram, syn Jehoszafata.
  Miał trzydzieści dwa lata, gdy objął władzę królewską, a panował w Jeruzalemie osiem lat.
  Lecz kroczył drogą królów Izraelskich, tak jak postępował ród Achaba, gdyż córka Achaba była jego żoną; toteż czynił to, co złe w oczach Pana.
  Lecz Pan nie chciał zniszczyć Judy przez wzgląd na Dawida, swojego sługę, zgodnie z tym, co mu obiecał, że da pochodnię jemu i jego synom po wszystkie czasy.
  Za jego czasów Edomici wyzwolili się spod zwierzchnictwa Judy i ustanowili sobie własnego króla.
  Wtedy Joram wyruszył ze wszystkimi swoimi wozami wojennymi do Sair. Zdarzyło się wtedy, ze zerwał się w nocy i przebił się przez Edomitów, którzy otoczyli jego i dowódców wozów wojennych, a wojownicy uciekli do swoich domów.
  W ten sposób Edomici wyzwolili się spod zwierzchnictwa Judy aż do dnia dzisiejszego. Również Libna odpadła w tym samym czasie.
  Pozostałe zaś sprawy Jehorama i wszystko, czego dokonał, jest zapisane w Księdze Dziejów Królów Judzkich.
  I spoczął Jehoram ze swoimi ojcami, i został pochowany obok swoich ojców w Mieście Dawida, a władzę królewską po nim objął jego syn, Achazjasz.Posłuchaj

  – 2 Król. 8:16-24

  Synem Jehoszafata Joram, synem Jorama Achazjasz, synem Achazjasza Joasz.Posłuchaj

  – 1 Kron. 3:11

  Ochozjasz (panował w 843-842 p.n.e.)

  W dwunastym roku Jorama, syna Achaba, króla izraelskiego, objął władze królewską Achazjasz, syn Jehorama, króla judzkiego.
  Achazjasz miał dwadzieścia dwa lata, gdy objął władzę królewską, a panował jeden rok w Jeruzalemie; matka jego zaś nazywała się Atalia, a była córką Omriego, króla izraelskiego.
  Lecz kroczył on drogą rodu Achaba i czynił to, co złe w oczach Pana, jak ród Achaba, ponieawż był zięciem rodu Achaba.
  Wyruszył on z Joramem, synem Achaba, na wojnę z Chazaelem, królem Aramu, pod Ramot Gileadzkie, lecz Aramejczycy zranili Jorama.
  Wobec tego król Joram wycofał się, aby się leczyć w Jezreel z ran, jakie mu zadali Aramejczycy pod Ramą, gdy walczył z Chazaelem, królem Aramu, Achazjasz zaś, syn Jehorama, król judzki przybył, aby odwiedzić Jorama, syna Achaba w Jezreel, ponieważ był chory.Posłuchaj

  – 2 Król. 8:25-29

  Gdy to [trafienie Jehorama przez Jehu w sam środek pleców – 2 Król. 9:24-26] zobaczył Achazjasz, król judzki, zaczął uciekać w stronę Bet-Haggan. Jehu jednak rzucił się za nim w pościg, wołając: Również tego ubijcie! I raniono go na rydwanie, na wzniesieniu Gur, które jest przy Jibleam. Uciekł on do Megiddo i tam umarł.
  Wtedy jego słudzy przywieźli go na rydwanie do Jeruzalemu i pochowali go w jego grobie obok jego ojców w Mieście Dawida.
  A ten Achazjasz objął władzę królewską nad Judą w jedenastym roku panowania Jehorama, syna Achaba.Posłuchaj

  – 2 Król. 9:27-29

  Synem Jehoszafata Joram, synem Jorama Achazjasz, synem Achazjasza Joasz.Posłuchaj

  – 1 Kron. 3:11

  Atalia (panowała w 842-836 p.n.e.)

  A gdy Atalia, matka Achazjasza, dowiedziała się, że jej syn nie żyje, postanowiła wytracić całą rodzinę królewską.
  Lecz Jehoszeba, córka króla Jorama, siostra Achazjasza, zabrała Joasza, syna Achazjasza, wykradła go spośród synów królewskich przeznaczonych na śmierć i umieściła go wraz z jego mamką w pokoju sypialnym, i w ten sposób ukryto go przed Atalią, tak iż uniknął śmierci.
  Następnie ukrywał się wraz z nią w świątyni Pana sześć lat, podczas gdy Atalia sprawowała rządy nad krajem.Posłuchaj

  – 2 Król. 11:1-3

  A gdy Atalia usłyszała okrzyk gwardzistów i zbrojnego ludu, przyszła do ludu do świątyni Pana.
  A zobaczywszy, że oto król, zgodnie ze zwyczajem, stoi przy kolumnie, przy królu zaś wodzowie i trębacze, lud prosty zaś weselący się i dmący w trąby, Atalia rozdarła swoje szaty i zawołała: Zdrada, zdrada!
  Lecz kapłan Jehojada dał rozkaz setnikom, dowódcom wojska i rzekł do nich: Wyprowadźcie ją poza przedsionki, a ktokolwiek pójdzie za nią, tego zabijcie mieczem. Mówił bowiem kapłan: Niech nie ginie w przybytku Pana!
  Wtedy pojmano ją, dowleczono do drogi, którędy wjeżdżają konie do domu królewskiego, i tam ją zabito.Posłuchaj

  – 2 Król 11:13-16

  Joas (panował w 836-798 p.n.e.)

  Joasz miał siedem lat, gdy objął władzę królewską.
  Objął zaś Joasz władzę królewską w siódmym roku panowania Jehu, a panował w Jeruzalemie czterdzieści lat. Matka jego nazywała się Sibia, a pochodziła z Beer-Szeby.
  Joasz czynił to, co prawe w oczach Pana, przez całe swoje życie, ponieważ pouczał go kapłan Jehojada.
  Jednakże świątynki na wzgórzach nie zostały zniesione; lud w dalszym ciągu składał ofiary i spalał kadzidła na wzgórzach.Posłuchaj

  – 2 Król. 12:1-4

  Pewnego razu rzekł Joasz do kapłanów: Wszystkie pieniądze, składane jako święty dar i przynoszone do świątyni Pana, pieniądze wyznaczone według oszacowania jako opłata osobista każdego i wszystkie pieniądze wnoszone dobrowolnie do świątyni Pana, wezmą dla siebie kapłani, każdy od swojego znajomego, lecz za to będą naprawiać wszystkie uszkodzenia, jakie tylko wystąpią w świątyni.
  Lecz w ciągu dwudziestu lat panowania Joasza kapłani nie naprawiali uszkodzeń świątyni.
  Wobec tego król Joasz wezwał kapłana Jehojadę i innych kapłanów i rzekł do nich: Dlaczego nie naprawiacie uszkodzeń świątyni? Teraz więc nie pobierajcie pieniędzy od swoich znajomych, lecz oddawajcie je na naprawę świątyni.
  Kapłani na to przystali, że nie będą brać pieniędzy od ludu, ale też nie będą naprawiać uszkodzeń świątyni.Posłuchaj

  – 2 Król. 12:5-9

  W tym czasie nadciągnął Chazael, król Aramu, uderzył na Gat i zdobył je; następnie Chazael zamierzał wyprawić się na Jeruzalem.
  Wtedy Joasz, król judzki, zebrał wszystkie poświęcone dary, które złożyli jego przodkowie, królowie judzcy: Jehoszafat, Jehoram i Achazjasz oraz swoje własne poświęcone dary i wszystko złoto, jakie się znalazło w skarbcach świątyni Pana i domu królewskiego i wysłał je Chazaelowi, królowi Aramu, i ten odstąpił od Jeruzalemu.
  Pozostałe zaś sprawy Joasza i wszystko, czego dokonał, jest zapisane w Księdze Dziejów Królów Judzkich.
  Dostojnicy jego wystąpili i uknuli spisek, i zabili Joasza w domu w Millo, który jest przy zejściu do Silla.
  A byli to Jozakar, syn Szimeata i Jehozabad, syn Szomera, jego dostojnicy. Oni go zabili i tak poniósł śmierć. Pochowano go obok jego ojców w Mieście Dawida, a władzę królewską po nim objął Amasjasz, jego syn.Posłuchaj

  – 2 Król 12:18-22

  Król Joasz nie pamiętał o dobrodziejstwie, jakie wyświadczył mu Jehojada, ojciec Zachariasza, lecz kazał zabić jego syna. A gdy ten umierał, zawołał: Niech Pan w to wejrzy i ukarze!
  Po upływie roku wyruszyło przeciwko niemu wojsko aramejskie, które przybywszy do Judy i do Jeruzalemu, wytraciło spośród ludu wszystkich ich przywódców, całą zaś zdobycz posłali do króla Damaszku.
  Chociaż bowiem wojsko aramejskie nadciągnęło z niewielką liczbą wojowników, Pan jednak wydał w ich ręce wojsko nader liczne, dlatego że opuści Pana, Boga swoich ojców. W ten sposób dokonali oni sądu nad Joaszem.
  A gdy od niego odeszli, pozostawiając go ciężko chorym, sprzysięgli się przeciwko niemu jego słudzy za krew syna kapłana Jehojady i zabili go na jego łożu. A gdy umarł, pochowali go w Mieście Dawida, ale nie pochowali go w grobach królewskich.
  Uczestnikami sprzysiężenia przeciwko niemu byli: Zabad, syn Ammonitki Szimeat, i Jehozabad, syn Moabitki Szimrit.
  Co zaś dotyczy jego synów, licznych wyroczni o nim i odbudowy świątyni Bożej, to są one opisane w Objaśnieniu do Księgi Królewskiej. Władzę królewską po nim objął Amasjasz, jego syn.Posłuchaj

  – 2 Krn. 24:22:27

  Synem Joasza Amasjasz, synem Amasjasza Azariasz, synem Azariasza Jotam.Posłuchaj

  – 1 Kron. 3:12

  Amazjasz (panował w 798-769 p.n.e.)

  W drugim roku panowania Joasza, syna Joachaza, króla izraelskiego, władzę królewską objał Amasjasz, syn Joasza, króla judzkiego.
  Miał dwadzieścia pięć lat, gdy objął władzę królewską, a panował dwadzieścia dziewięć lat w Jeruzalemie. Matka jego nazywała się Jehoadan, a pochodziła z Jeruzalemu.
  Czynił on to, co prawe w oczach Pana, chociaż nie tak jak Dawid, jego praojciec: postępował raczej we wszystkim tak, jak jego ojciec Joasz.
  Jednak świątynki na wzgórzach nie zostały zniesione i lud w dalszym ciągu składał ofiary na wyżynach i spalał kadzidła.
  Gdy wszakże władza królewska w jego ręku się umocniła, skazał na śmierć swoich dostojników, zabójców króla, swego ojca.
  Lecz synów zabójców nie skazał na śmierć, zgodnie z tym, co jest napisane w księdze zakonu Mojżeszowego, gdzie Pan nakazał: Nie poniosą śmierci ojcowie za synów ani synowie nie poniosą śmierci za ojców, lecz każdy za swój grzech śmierć poniesie.
  On też w Dolinie Solnej pobił dziesięć tysięcy Edomitów i zdobył w walce Selę i przemianował ją na Jokteel, i tak się nazywa do dnia dzisiejszego.Posłuchaj

  – 2 Król. 14:1-7

  Wtedy Amasjasz wysłał posłów do Jehoasza, syna Jehoachaza, wnuka Jehu, króla izraelskiego z takim pozwem: Nuże, zmierzmy się w boju!
  Jehoasz zaś, król izraelski, wysłał Amasjaszowi, królowi judzkiemu, taką odpowiedź: Oset, który rośnie na Libanie, wysła do cedru, który rośnie na Libanie, takie wezwanie: Daj swą córkę mojemu synowi za żonę; lecz zwierz dziki, który jest na Libanie, przejdzie się po oście i zdepcze go. Że na głowę pobiłeś Edomitów, serce twoje wzbiło się w pychę; chlub się do woli, ale pozostań w swoim domu, po co wyzywasz nieszczęście, przecież upadniesz ty i Juda wraz z tobą.
  Amasjasz jednak nie usłuchał, wobec czego Jehoasz, król izraelski, nadciągnął i zmierzyli się w boju on i Amasjasz, król judzki, w Bet-Szemesz, które należy do Judy.
  Lecz Judejczycy zostali pobici przez Izraelitów i uciekli, każdy do swego namiotu.
  Amasjasza zaś, króla judzkiego, syna Jehoasza, wnuka Achazjasza, wziął do niewoli Jehoasz, król izraelski, w Bet-Szemesz, po czym przybył do Jeruzalemu i zrobił wyłom na czterysta łokci w murze jeruzalemskim od bramy efraimskiej aż do bramy narożnej.Posłuchaj

  – 2 Król. 14:8-14

  Amasjasz zaś, syn Joasza, króla judzkiego, żył po śmierci Jehoasza, syna Jehoachaza, króla izraelskiego, piętnaście lat. Pozostałe zaś sprawy Amasjasza są opisane w Księdze Dziejów Królów Judzkich.
  Gdy zaś w Jeruzalemie uknuto przeciwko niemu spisek, schronił się w Lakisz; lecz wysłano za nim pościg do Lakisz i tam go pozbawiono życia. Potem przewieziono go końmi i został pochowany w Jeruzalemie obok swoich ojców w Mieście Dawida.Posłuchaj

  – 2 Król. 14:17-20

  Synem Joasza Amasjasz, synem Amasjasza Azariasz, synem Azariasza Jotam.Posłuchaj

  – 1 Kron. 3:12

  Azariasz (regent w 785-769; król – 769-733 p.n.e.)

  Gdy zaś lud judzki wziął Azariasza, a miał on wtedy szesnaście lat, i i obwołali go królem po jego ojcu Amasjaszu. On to odbudował Elat i przyłączył go z powrotem do Judy, gdy król spoczął ze swoimi ojcami.Posłuchaj

  – 2 Król. 14:21-22

  W dwudziestym siódmym roku panowania Jeroboama, króla izraelskiego, objął władzę królewską Azariasz, syn Amasjasza, króla judzkiego. Miał szesnaście lat, gdy został królem, a panował w Jeruzalemie pięćdziesiąt dwa lata. Matka jego nazywała się Jekolia, a pochodziła z Jeruzalemu.
  Czynił on to, co prawe w oczach Pana, wszystko tak samo, jak jego ojciec Amasjasz.
  Jednak świątynki na wzgórzach nie zostały zniesione i lud w dalszym ciągu składał na wyżynach ofiary i spalał kadzidła.
  Lecz Pan nawiedził króla trądem i był trędowaty aż do swojej śmierci, toteż mieszkał w domu odosobnionym, zaś Jotam, syn króla, sprawował zwierzchnictwo nad domem i sądził lud pospolity.
  Pozostałe zaś sprawy Azariasza i wszystko, czego dokonał, jest opisane w Księdze Dziejów Królów Judzkich.
  I spoczął Azariasz (Uzjasz) ze swoimi ojcami, i pochowano go obok jego ojców Mieście Dawida, a władzę królewską po nim objął Jotam, jego syn.Posłuchaj

  – 2 Król. 15:1-7

  Synem Joasza Amasjasz, synem Amasjasza Azariasz, synem Azariasza Jotam.Posłuchaj

  – 1 Kron. 3:12

  Jotam (regent w 758-750; król – 750-743 p.n.e.)

  W drugim roku panowania Pekacha, syna Remaliasza, króla izraelskiego, objął władzę królewską Jotam, syn Uzjasza, króla judzkiego.
  Miał dwadzieścia pięć lat, gdy objął władzę królewską, a panował szesnaście lat w Jeruzalemie. Matka jego nazywała się Jerusza, a była córką Sadoka.
  Czynił on to, co prawe w oczach Pana, wszystko tak, jak czynił Uzjasz, jego ojciec.
  Jednak świątynki na wyżynach nie zostały zniesione i lud w dalszym ciągu składał na wyżynach ofiary i spalał kadzidła. On to zbudował górną bramę świątyni Pana.
  Pozostałe zaś sprawy Jotama i wszystko, czego dokonał, opisane jest w Księdze Dziejów Królów Judzkich.
  W tych czasach Pan zaczął nasyłać na Judę Resyna, króla Aramu, i Pekacha, syna Remaliasza.
  I spoczął Jotam ze swoimi ojcami i został pochowany obok swoich ojców w Mieście Dawida, swego praojca, władzę zaś królewską po nim objął Achaz, jego syn.Posłuchaj

  – 2 Król. 15:32-28

  Synem Joasza Amasjasz, synem Amasjasza Azariasz, synem Azariasza Jotam.Posłuchaj

  – 1 Kron. 3:12

  Synem Jotama Achaz, synem Achaza Hiskiasz, synem Hiskiasza Manasses.Posłuchaj

  – 1 Kron. 3:13

  Achaz (regent w 743-733; król – 733-727 p.n.e.)

  W siedemnastym roku panowania Pekacha, syna Remaliasza, objął władzę królewską Achaz, syn Jotama, króla judzkiego.
  Achaz miał dwadzieścia lat, gdy objął władzę królewską, a panował szesnaście lat w Jeruzalemie. Lecz nie czynił tego, co prawe w oczach Pana, Boga jego, jak Dawid jego praojciec.
  Kroczył raczej drogą królów izraelskich, a nawet własnego syna oddał na spalenie, jak to było ohydnym zwyczajem narodów, które Pan wytępił przed synami izraelskimi.
  Składał też ofiary krwawe i spalał kadzidło na wyżynach i na wzgórzach, i pod każdym zielonym drzewem.
  Wtedy Resin, król Aramu, i Pekach, syn Remaliasza, król izraelski, nadciągnęli pod Jeruzalem w celach wojennych i oblegli Achaza, lecz nie mogli go pokonać.
  W tym to czasie Resin, król Aramu, przywrócił Edomitom zwierzchnictwo nad Elat i wypędził z Elat Judejczyków, Edomici zaś weszli do Elat i osiedlili się tam aż do dnia dzisiejszego.
  Wtedy Achaz wysłał posłów do Tiglat-Pilesera, króla asyryjskiego, z takim oświadczeniem: Jestem twoim sługą i twoim synem. Wyrusz więc i wyzwól mnie z ręki króla aramejskiego i z ręki króla izraelskiego, którzy powstali przeciwko mnie.
  Achaz wziął też srebro i złoto znajdujące się w świątyni Pana i w skarbcach domu królewskiego i posłał je w darze królowi asyryjskiemu.
  Król asyryjski wysłuchał go i wyruszył pod Damaszek, zdobył go i uprowadził jego mieszkańców do Kir, Resina zaś pozbawił życia.
  A gdy król Achaz wyruszył do Damaszku, aby się spotkać z Tiglat-Pileserem, królem asyryjskim, zobaczył ołtarz, który był w Damaszku. Przesłał więc król Achaz do kapłana Uriasza podobiznę tego ołtarza wraz z planem całej jego budowy.
  Kapłan Uriasz kazał wznieść ołtarz całkowicie według planu, jaki król Achaz przysłał z Damaszku; takim kazał go sporządzić kapłan Uriasz, zanim nadciągnął Achaz z Damaszku.
  A gdy król przybył z Damaszku i zobaczył ołtarz, zbliżył się do ołtarza i wstąpił nań.
  Następnie puścił z dymem swoją ofiarę całopalną i ofiarę z pokarmów, wylał swoją ofiarę z płynów i pokropił ołtarz krwią swoich ofiar pojednania.
  Ołtarz miedziany zas, który stał przed Panem, kazał usunąć z przedniej części świątyni, z miejsca pomiędzy nowym ołtarzem a między świątynią Pana i ustawić go po stronie północnej tego ołtarza.
  Król Achaz dał też kapłanowi Uriaszowi taki rozkaz: Na ołtarzu wielkim puszczaj z dymem poranną całopalną ofiarę i wieczorną ofiarę z pokarmów, całopalną ofiarę króla i jego ofiarę z pokarmów, i całopalną ofiarę całego ludu pospolitego oraz ich ofiarę z pokarmów i ich ofiary z płynów; będziesz go też skrapiał wszelką krwią z ofiar krwawych. Sprawę zaś ołtarza miedzianego rozpatrzę osobiście.
  Kapłan Uriasz uczynił wszystko tak, jak mu rozkazał król Achaz.
  Następnie król Achaz kazał poprzerzynać listwy podstawek i usunąć znad nich umywalnię; kazał też zdjąć kadź na wodę sponad miedzianych wołów, które były pod nią, i postawić ją na posadzce kamiennej.
  Kazał również przebudować krytą halę sabatową, którą zbudowano przy świątyni, i zewnętrzne przejście dla króla przy świątyni, przez wzgląd na króla asyryjskiego.
  Pozostałe zaś sprawy Achaza, których dokonał, opisane są w Księdze Dziejów Królów Judzkich.
  I spoczął Achaz ze swoimi ojcami, i został pochowany obok swoich ojców w Mieście Dawida, a władzę królewską po nim objął Hiskiasz, jego syn.Posłuchaj

  – 2 Król. 16

  Synem Jotama Achaz, synem Achaza Hiskiasz, synem Hiskiasza Manasses.Posłuchaj

  – 1 Kron. 3:13

  Ezechiasz (panował w 727-698 p.n.e.)

  W trzecim roku panowania Ozeasza, syna Eli, króla izraelskiego, objął władzę królewską Hiskiasz, syn Achaza, króla judzkiego.
  Miał dwadzieścia pięć lat, gdy objął władzę królewską, a dwadzieścia dziewięć lat panował w Jeruzalemie. Matka jego nazywała się Abi, a była córką Zachariasza.
  Czynił on to, co prawe w oczach Pana, wszystko tak, jak czynił Dawid, jego praojciec.
  On to zniósł świątynki na wyżynach, potrzaskał słupy i rozkruszył węża miedzianego, którego sporządził Mojżesz; do tego bowiem czasu synowie izraelscy spalali mu kadzidło nazywając go Nechusztan.
  Na Panu, Bogu Izraela, polegał, tak że nie było po nim takiego jak on w gronie wszystkich królów judzkich, ani w gronie jego poprzedników.
  Był przywiązany do Pana i nie odstępował od niego, przestrzegając przykazań, jakie Pan nadał Mojżeszowi.
  Toteż Pan był z nim, wszystko co przedsięwziął, wiodło mu się. Zbuntował się on przeciwko królowi asyryjskiemu i wypowiedział mu poddaństwo.
  On to pobił Filistyńczyków aż do Gazy i jej okręgów, od wieży strażniczej aż do grodu warownego.
  W czwartym roku panowania Hiskiasza – był to zaś siódmy rok panowania Ozeasza, króla izraelskiego – Samaria została zdobyta.
  Potem uprowadził król asyryjski Izraelitów do Asyrii i osadził ich tam w Chalach i nad Chaborem, rzeką Gozanu, i w miastach medyjskich, za to, że nie słuchali głosu Pana, Boga swego, i przekroczyli jego przymierze, a tego wszystkiego, co nakazał Mojżesz, sługa Pana, nie słuchali i nie czynili.Posłuchaj

  – 2 Król. 18:1-12

  Psalm Hiskiasza, króla judzkiego, gdy był chory i wyzdrowiał ze swojej choroby:
  Rzekłem: W połowie moich dni muszę odejść,
  na resztę mych lat zostałem wezwany
  do bram krainy umarłych.
  Rzekłem: Już nie ujrzę Pana, Pana w krainie żyjących,
  już nie zobaczę człowieka między mieszkańcami ziemi.
  Moja chata rozebrana i odjęta mi jak namiot pasterski.
  Zwinąłeś jak tkacz moje życie, odciąłeś mnie od krosien,
  poniechałeś mnie tak w dzień, jak w nocy.
  Wołałem o pomoc aż do rana,
  jak lew, tak miażdżył wszystkie moje kości;
  poniechałeś mnie tak w dzień, jak w nocy.
  Jak pisklę jaskółcze, tak świergotałem, gruchałem jak gołąb.
  Moje oczy zmęczone, zwrócone ku górze:
  Panie! Mękę cierpię, ujmij się za mną!
  Cóż mam mówić, skoro to On rzekł do mnie i On sam to uczynił?
  Wszystek mój sen spłoszony przez gorycz mojej duszy.
  Panie! Ciebie wyczekuje moje serce,
  pokrzep mojego ducha i uzdrów mnie, ożyw mnie!
  Zaprawdę, zbawienna była dla mnie gorycz,
  lecz Ty zachowałeś duszę moją od dołu zagłady,
  gdyż poza siebie rzuciłeś wszystkie moje grzechy.
  Nie w krainie umarłych bowiem cię wysławiają,
  nie chwali ciebie śmierć,
  nie oczekują twojej wierności ci, którzy zstępują do grobu.
  Żywy, tylko żywy wysławia ciebie, jak ja dzisiaj,
  ojciec dzieciom ogłasza twoją wierność.
  O Panie! Wybaw nas! A będziemy grać na strunach
  przed domem Pana po wszystkie dni naszego życia

  I rzekł Izajasz: Niech wezmą plaster figowy i przyłożą go na wrzód, aby wyzdrowiał.
  I rzekł Hiskiasz: Jakiż jest znak, że znowu będę mógł iść do domu Pana?Posłuchaj

  – Iz. 38:10-22

  Synem Jotama Achaz, synem Achaza Hiskiasz, synem Hiskiasza Manasses.Posłuchaj

  – 1 Kron. 3:13

  Manasses (panował w 698-642 p.n.e.)

  Manasses miał dwanaście lat, gdy objął władzę królewską, a panował pięćdziesiąt pięć lat w Jeruzalemie. Matka jego nazywała się Chefsibach. Czynił zaś to, co złe w oczach Pana, według ohydnych zwyczajów narodów, które Pan wypędził przed synami izraelskimi. Z powrotem pobudował świątynki na wyżynach, które zburzył Hiskiasz, jego ojciec, wznosił też Baalowi ołtarze i sporządził Aszery, jak to czynił Achab, król izraelski, oddawał pokłon całemu zastępowi niebieskiemu i służył mu.
  Zbudował także ołtarze w świątyni Pana, o której powiedział Pan: W Jeruzalemie umieszczę moje imię.
  Zbudował też ołtarze dla całego zastępu niebieskiego na obydwu podwórcach świątyni Pana. Również swego syna oddał na spalenie, uprawiał wróżbiarstwo i czary, ustanowił zażegnywaczy i wróżbitów i wiele złego czynił w oczach Pana drażniąc go.
  Postawił też posąg Aszery, który kazał sporządzić w świątyni, o której Pan powiedział do Dawida i do Salomona, jego syna tak: W tej świątyni w Jeruzalemie, które wybrałem, spośród wszystkich plemion Izraela, umieszczę moje imię na wieki. Nie dopuszczę już, aby noga Izraela tułała się poza ziemią, którą dałem ich ojcom, jeżeli tylko ściśle będą wykonywać wszystko zgodnie z tym, co im przykazałem, i zgodnie, z całym zakonem, który dał im sługa mój, Mojżesz.
  Lecz oni nie usłuchali, a Manasses zwiódł ich, aby postępowali gorzej niż narody, które Pan wypędził przed synami izraelskimi.
  Wtedy Pan przemówił przez swoje sługi, proroków, tak:
  Ponieważ Manasses, król judzki, popełnił wszystkie te ohydy, gorsze niż wszystko, co czynili Amorejczycy, którzy byli przed nim, a wciągnął także Judę do grzechu przez swoje bałwany, dlatego tak mówi Pan, Bóg Izraela: Oto Ja sprowadzę na Jeruzalem i na Judę takie nieszczęście, że każdemu, kto o tym usłyszy, w obu uszach zadzwoni, i rozciągnę nad Izraelem mierniczy sznur Samarii i pion rodu Achaba, i wytrę Jeruzalem, jak się wyciera misę, a po wytarciu obraca się dnem do góry. I odrzucę resztę mojego dziedzictwa, i wydam ich w moc ich wrogów, staną się łupem i zdobyczą dla wszystkich swoich wrogów za to, że czynili to, co złe w moich oczach, i drażnili mnie od dnia, w któym ich ojcowie wyszli z Egiptu, aż do dnia dzisiejszego.
  Również krwi niewinnej przelał Manasses bardzo wiele, tak iż napełnił nią Jeruzalem po brzegi, poza tym swoim grzechem, do którego wciągnął Judę, czyniąc to, co złe w oczach Pana.
  Pozostałe zaś sprawy Manassesa i wszystko, co czynił, i grzech jakiego się dopuścił, jest zapisane w Księdze Dziejów Królów Judzkich.
  I spoczął Manasses ze swoimi ojcami, i został pochowany w ogrodzie swojego domu, w ogrodzie Uzzy, a władze królewską po nim objął Amon, jego syn.Posłuchaj

  – 2 Król. 21:1-18

  Manasses miał dwanaście lat, gdy objął władzę królewską, a pięćdziesiąt pięć lat panował w Jeruzalemie.
  Czynił zaś to, co złe w oczach Pana, według ohydnych zwyczajów narodów, które Pan wytępił przed synami izraelskimi.
  Z powrotem pobudował świątynki na wyżynach, które zburzył Hiskiasz, jego ojciec, wznosił też ołtarze dla Baalów i sporządził aszery, oddawał pokłon całemu zastępowi niebieskiemu i służył mu.
  Zbudował także ołtarze w świątyni Pana, o której Pan powiedział: W Jeruzalemie będzie przebywać imię moje na wieki.
  Nabudował też ołtarzy dla całego zastępu niebieskiego w obydwu dziedzińcach świątyni Pana.
  On nawet swoich synów oddał na spalenie w Dolinie Syna Chinnomowego, oddawał się wróżbiarstwu, czarom i gusłom, ustanowił wywoływaczy duchów i wróżbitów, wiele złego czynił w oczach Pana, drażniąc go.
  Postawił też posąg rzeźbiony, który kazał sporządzić, w świątyni Bożej, o której Bóg powiedział do Dawida i do Salomona, jego syna: W tej świątyni i w Jeruzalemie, które wybrałem spośród wszystkich plemion izraelskich, umieszczę imię moje na wieki. I nie dopuszczę, aby noga Izraela ustąpiła z tej ziemi, na której postawiłem ich ojców, jeżeli tylko będą ściśle wykonywać to wszystko, co im przykazałem przez Mojżesza, zgodnie z całym zakonem, z przykazaniami i ustawami.
  Lecz Mannases zwiódł Judę i mieszkańców Jeruzalemu, tak iż postępowali gorzej niż narody, które Pan wytępił przed synami izraelskimi.
  Pan przemawiał do Manassesa i do jego ludu, lecz oni na to nie zważali.
  Wówczas Pan sprowadził na nich dowódców wojska króla asyryjskiego i ci pochwycili Manassesa hakami, skuli dwoma spiżowymi łańcuchami i uprowadzili do Babilonu.
  A gdy znalazł się w ucisku, błagał Pana, swojego Boga, ukorzył się bardzo przed obliczem Boga swoich ojców i modlił się do niego, a On dał się uprosić i wysłuchał jego błagania, i pozwolił mu powrócić do Jeruzalemu do swego królestwa. Wtedy Manasses poznał, że Pan jest Bogiem.
  Potem wybudował zewnętrzny mur Miasta Dawida na zachód od Gichonu w dolinie Kidron aż do wejścia do Bramy Rybnej, pociągnął go wokół Ofelu i bardzo go podwyższył; ustanowił też dowódców wojskowych we wszystkich warownych grodach judzkich.
  Następnie usunął obcych bogów oraz posąg ze świątyni Pana i wszystkie ołtarze, które pobudował na górze świątyni Pańskiej w Jeruzalemie i kazał je wyrzucić precz poza miasto.
  Postawił na nowo ołtarz, i złożył Panu na nim krwawe ofiary pojednania i dziękczynne, i nakazał Judejczykom, aby służyli Panu, Bogu Izraela.
  Jednak lud nadal składał krwawe ofiary na wzgórzach, lecz tylko dla Pana, swego Boga.
  Pozostałe zaś sprawy Manassesa i jego modlitwa do jego Boga, i słowa jasnowidzów, przemawiających do niego w imieniu Pana, Boga Izraela, spisane są w Dziejach Królów Izraelskich.
  Modlitwa jego zaś i to, jak go Bóg wysłuchał i cały jego grzech i występek oraz miejsca, na których powznosił świątynki i poustawiał aszery i posągi przed swoim ukorzeniem się, zapisane są w dziejach jego jasnowidzów.
  I spoczął Manasses ze swoimi ojcami, i pochowano go w jego pałacu, władzę królewską zaś po nim objął Amon, jego syn.Posłuchaj

  – 2 Kron. 33:1-20

  Synem Jotama Achaz, synem Achaza Hiskiasz, synem Hiskiasza Manasses.Posłuchaj

  – 1 Kron. 3:13

  Synem Manassesa Amon, synem Amona Jozjasz.Posłuchaj

  – 1 Kron. 3:14

  Amon (panował w 641-640 p.n.e.)

  Amon miał dwadzieścia dwa lata, gdy objął władzę królewską, a panował dwa lata w Jeruzalemie. Matka jego nazywała się Meszullemet, a była córką Charusa z Jotby. Czynił on to, co złe w oczach Pana, podobnie jak Manasses, jego ojciec.
  Kroczył całkowicie drogą swojego ojca, oddawał cześć bałwanom, które czcił jego ojciec, i kłaniał się im.
  Porzucił natomiast Pana, Boga swoich ojców, a drogą Pana nie kroczył.
  Dworzanie Amona uknuli przeciwko niemu spisek i pozbawili króla życia w jego domu, lecz prosty lud wytracił wszystkich spiskowców przeciwko królowi Amonowi, po czym tenże prosty lud ogłosił królem po nim Jozjasza, jego syna.
  Pozostałe zaś sprawy Amona, których dokonał, są spisane w Księdze Dziejów Królów Judzkich.
  I pochowano go w jego grobie w ogrodzie Uzzy, a władzę królewską po nim objął Jozjasz, jego syn.Posłuchaj

  – 2 Król. 21:19-26

  Amon miał dwadzieścia dwa lata, gdy objął władzę królewską, a panował dwa lata w Jeruzalemie.
  Czynił on to, co złe w oczach Pana, podobnie jak Manasses, jego ojciec. Wszystkim bałwanom, które kazał sporządzić Manasses, jego ojciec, składał Amon krwawe ofiary i oddawał im cześć.
  Nie ukorzył się natomiast przed Panem, jak ukorzył się jego ojciec Manasses, owszem on, Amon, jeszcze pomnożył winę.
  Dworzanie jego uknuli przeciwko niemu spisek i pozbawili go życia w jego pałacu.
  Lecz prosty lud wytracił wszystkich spiskowców przeciwko królowi Amonowi, po czym tenże prosty lud obwołał królem po nim jego syna Jozjasza.Posłuchaj

  – 2 Kron. 33:21-25

  Synem Manassesa Amon, synem Amona Jozjasz.Posłuchaj

  – 1 Kron. 3:14

  Jozjasz (panował w 639-609 p.n.e.)

  Jozjasz miał osiem lat, gdy objął władzę królewską, a panował w Jeruzalemie trzydzieści jeden lat. Matka jego nazywała się Jedida, a była córką Adajasza z Boskat. Czynił on to, co prawe w oczach Pana, kroczył we wszystkim drogą Dawida, swojego praojca, nie odstępując od niej ani w prawo, ani w lewo.Posłuchaj

  – 2 Król.22:1-2

  W osiemnastym roku panowania króla Jozjasza wysłał król sekretarza Szafana, syna Asaliasza, syna Meszulama, do świątyni Pana z takim poleceniem: Wstąp do arcykapłana Chilkiasza, niech wyda pieniądze przyniesione do świątyni Pana, jakie odźwierni zebrali od ludu. I niech je przekaże do rąk kierowników robót, mających nadzór nad świątynią Pana, a ci niech wypłacą je wykonawcom robót dokonującym naprawy uszkodzeń w świątyni, cieślom, budowniczym i murarzom, oraz na zakup drzewa i ciosanego kamienia do naprawy świątyni. Lecz nie trzeba rozliczać się z nimi z pieniędzy im wręczonych, gdyż pracują uczciwie.
  Wtedy arcykapłan Chilkiasz rzekł do sekretarza Szafana: Znalazłem w świątyni Pana księgę zakonu. I wręczył Chilkiasz księgę Szafanowi, który ją przeczytał.
  Następnie sekretarz Szafan udał się do króla i zdał sprawę królowi, powiadając: Słudzy twoi wysypali pieniądze jakie się znajdowały w świątyni, i wręczyli je kierownikom robót mającym nadzór nad świątynią.
  Po czym sekretarz Szafan doniósł królowi następującą rzecz: Kapłan Chilkiasz wręczył mi księgę. I Szafan odczytał ją przed królem. Gdy tedy król usłyszał treść tej księgi, rozdarł swoje szaty.Posłuchaj

  – 2 Król. 22:3-11

  Król rozesłał więc wezwanie i zgromadzili się u niego wszyscy starsi z Judy i z Jeruzalemu. Potem król wstąpił do świątyni Pana, a z nim wszyscy mężowie judzcy i mieszkańcy Jeruzalemu, i kapłani, i prorocy, i cały lud od najmniejszych do największych i kazał odczytać przed nimi wszystkie słowa księgi przymierza, znalezionej w świątyni Pana.
  Następnie król stanął przy kolumnie i zawarł przed Panem przymierze, że będą naśladować Pana i przestrzegać jego przykazań i rad, i ustaw z całego serca i z całej duszy, przywracając ważność słowom tego przymierza, spisanym w tej księdze. I cały lud przystąpił do przymierza.
  Potem król nakazał Chilkiaszowi, kapłanom drugorzędnym i odźwiernym wynieść z przybytku Pana wszystkie naczynia sporządzone dla Baala, dla Aszery i dla całego zastępu niebieskiego i spalić je poza Jeruzalemem na polach nad Kidronem, a ich popiół zanieść do Betel.Posłuchaj

  – 2 Król 23:1-4

  I [Jozjasz] złożył z urzędu bałwochwalczych kapłanów, których ustanowili królowie judzcy, aby palili kadzidło na wzgórzach w osiedlach judzkich i wokoło Jeruzalemu, jak również tych, którzy palili kadzidło dla Baala, dla słońca, dla księżyca, dla gwiazd zodiaku i dla całego zastępu niebieskiego.
  Kazał usunąć Aszerę ze świątyni Pana poza Jeruzalem do doliny Kidron i spalić ją w dolinie Kidron, zetrzeć ją w proch i proch z niej wyrzucić na cmentarz pospólstwa.
  Kazał zburzyć pomieszczenia nierządników, którzy byli w świątyni Pana, gdzie niewiasty tkały zasłony dla Aszery.
  Kazał ściąć wszystkich kapłanów z osiedli judzkich i zbezcześcił świątynki na wyżynach, w których ci kapłani spalali kadzidło, od Geby aż do Beer-Szeby.
  Kazał też zburzyć świątynkę wyżynną duchów polnych, która stała u wejścia do bramy Jozuego, przełożonego miasta, po lewej stronie, gdy się wchodzi do miasta. Wszakże kapłanom z świątynek na wyżynach nie wolno było składać ofiar na ołtarzu Pana w Jeruzalemie, wolno im było jednak jeść przaśny chleb w gronie braci.
  Kazał też zbezcześcić palenisko znajdujące się w Dolinie Synów Hinnoma, aby już nikt nie oddawał swego syna czy swojej córki na spalenie dla Molocha.
  Kazał usunąć konie, które królowie judzcy postawili na cześć boga słońca u wejścia do świątyni Pana w pobliżu komnaty eunucha Natanmeleka, która była przy arkadach, a rydwan boga słońca spalić.
  Ołtarze zaś, które były na dachu górnej komnaty Achaza, zbudowane przez królów judzkich oraz ołtarze, które kazał sporządzić Manasses w obu podwórcach świątyni Pana, kazał król zburzyć i zetrzeć na proch, a proch z nich wrzucić do doliny Kidronu.
  Świątynki na wyżynach, które stały naprzeciw Jeruzalemu na południe od Góry Zatracenia, któe Salomon, król izraelski zbudował dla Aszery, ohydy Sydończyków, dla Kamosza, ohydy Moabitów, i dla Milkoma, obrzydliwości Ammonitów, król kazał zbezcześcić.
  Kazał też potrzaskać posągi i powycinać święte gaje, i zapełnić ich miejsce koścmi ludzkimi.
  Również i ołtarz w Betel w świątynce wyżynnej, który kazał sporządzić Jeroboam, syn Nebata, przez co wciągnął w grzech Izraela, również ten ołtarz w świątynce wyżynnej kazał zburzyć, świątynkę zaś spalić i zetrzeć na proch oraz spalić posągi Aszery.
  A gdy Jozjasz odwrócił się, ujrzał groby, które tam były na górze, kazał więc zebrać kości z grobów i spalić je na ołtarzu zgodnie ze słowem Pana, które wyrzekł mąż Boży, zapowiadający te rzeczy.
  Następnie zapytał: Co to za pomnik, który tu widzę?
  Odpowiedzieli mu ludzie z tego miasta: Jest to grobowiec męża Bożego, który przybył z Judei i zapowiedział te rzeczy, których ty dokonałeś z ołtarzem w Betel.
  Wtedy on rzekł: Pozostawcie go, niech nikt nie rusza jego kości. Zachowali więc te kości wraz z kośćmi proroka, który przybył z Samarii.
  Także wszystkie świątynki na wzgórzach, które wznieśli królowie izraelscy we wszystkich miejscowościach Samarii, drażniąc Pana, Jozjasz usunął i postąpił z nimi zupełnie tak samo, jak postąpił w Betel.
  Kazał też wyrżnąć do nogi wszystkich kapłanów wyżynnych, któzy tam byli przy ołtarzach i kazał palić na nich kości ludzkie, po czym powrócił do Jeruzalemu.Posłuchaj

  – 2 Król. 23:5-20

  Następnie rozkazał król całemu ludowi: Obchodźcie Paschę ku czci Pana, Boga waszego, jak jest napisane w księdze tego przymierza.
  Nie obchodzono bowiem takiej Paschy od czasów sędziów, którzy sądzili Izraela, przez cały okres królów izraelskich i królów judzkich.
  Aż dopiero w osiemnastym roku panowania króla Jozjasza obchodzona była ta Pascha ku czci Pana w Jeruzalemie.Posłuchaj

  – 2 Król. 23:21-23

  Jozjasz usunął też wróżbitów i czarodziejów, i bożki domowe, i bałwany, i wszystkie obrzydliwości, jakie pojawiły się w ziemi judzkiej i w Jeruzalemie, aby przywrócić ważność słowom zakonu, zapisanym w księdze, którą znalazł kapłan Chilkiasz w świątyni Pana.
  Nie było przed nim takiego króla jak on, który by wrócił do Pana z całego swego serca i z całej swojej duszy, i ze wszystkich sił swoich ściśle według zakonu Mojżeszowego; po nim też już nie wystąpił taki jak on.
  Pan jednak nie wyzbył się zawziętości swojego wielkiego gniewu, który rozgorzał na Judę za wszystkie zniewagi, jakimi znieważył go Manasses.
  Toteż Pan rzekł: Również i Judę usunę sprzed swego oblicza, jak usunąłem Izraela i odrzucę to miasto, które wybrałem, Jeruzalem, i świątynię, o której powiedziałem: Tam będzie imię moje. Pozostałe zaś sprawy Jozjasza i wszystko, czego dokonał, zapisane jest w Księdze Dziejów Królów Judzkich.Posłuchaj

  – 2 Król. 23:24-28

  Nie płaczcie nad tym, który umarł
  i nie żałujcie go;
  płaczcie rzewnie raczej nad tym,
  który odchodzi,
  bo już nigdy nie wróci
  i nie zobaczy swojej rodzinnej ziemi.Posłuchaj

  – Jer. 22:10

  Synami Jozjasza byli: pierworodnym Jochanan, drugim Jehojakim, trzecim Sedekiasz, czwartym Szallum.Posłuchaj

  – 1 Kron. 3:15

  Synem Manassesa Amon, synem Amona Jozjasz.Posłuchaj

  – 1 Kron. 3:14

  Synami Jozjasza byli: pierworodnym Jochanan, drugim Jehojakim, trzecim Sedekiasz, czwartym Szallum.Posłuchaj

  – 1 Kron. 3:15

  Joachaz (panował w 609 p.n.e.)

  Jehoachaz miał dwadzieścia trzy lata, gdy objął władzę królewską, a w Jeruzalemie panował trzy miesiące. Matka jego nazywała się Chamutal, a była córką Jeremiasza, a pochodziła z Libny. A czynił on to, co złe w oczach Pana, we wszystkim tak, jak czynili jego praojcowie.Posłuchaj

  – 2 Król 23:32-32

  Faraon Necho uwięził go [Jehoachaza] w Ribli, w ziemi Chamat, usuwając go od sprawowania władzy królewskiej w Jeruzalemie i nałożył na kraj jako haracz sto talentów srebra i talent złota. W miejsce Jozjasza ustanowił faraon Necho królem Eljakima, syna Jozjasza, zmieniając jego imię na Jehojakim, Jehoachaza zaś zabrał ze sobą; lecz gdy przybył do Egiptu, umarł tam.Posłuchaj

  – 2 Król. 23:33-34

  Nie płaczcie nad tym, który umarł
  i nie żałujcie go;
  płaczcie rzewnie raczej nad tym,
  który odchodzi,
  bo już nigdy nie wróci
  i nie zobaczy swojej rodzinnej ziemi.Posłuchaj

  – Jer. 22:10

  Synami Jozjasza byli: pierworodnym Jochanan, drugim Jehojakim, trzecim Sedekiasz, czwartym Szallum.Posłuchaj

  – 1 Kron. 3:15

  Joakim (panował w 608-598 p.n.e.)

  Inaczej: Jehojakim, Joachim, Eljakim, zn. “Jahwe podnosi”

  Dlatego tak mówi Pan o Jojakimie, synu Jozjasza, królu judzkim:
  Nie będą go opłakiwali:
  Ach! Bracie mój! Ach! Siostro!
  Nie będą go opłakiwali:
  Ach! Panie! albo: Ach!
  Jego majestat!
  Będzie pogrzebany jak osioł,
  wywloką go i wyrzucą
  poza bramy Jeruzalemu.Posłuchaj

  – Jer. 22:18-19

  Dlatego tak mówi Pan o Jojakimie, synu Jozjasza, królu judzkim:
  W miejsce Jozjasza ustanowił faraon Necho królem Eljakima, syna Jozjasza, zmieniając jego imię na Jehojakim, Johoachaza zaś zabrał z sobą; lecz gdy przybył do Egiptu, umarł tam.
  Jehojakim płacił faraonowi srebrem i złotem, lecz nałożył na kraj podatek, aby móc te pieniądze dostarczyć, według nakazu faraona. Od każdego według oszacowania pobierał srebro i złoto od prostego ludu, aby móc spłacić faraona Necho.
  Jehojakim miał dwadzieścia pięć lat, gdy objął władzę królewską, a panował jedenaście lat w Jeruzalemie. Matka jego nazywała się Zebudda, bbyła córką Pedajasza z Rumy.
  A czynił on to, co złe w oczach Pana, we wszystkim tak, jak czynili jego praojcowie.
  Za jego czasów wyruszył Nebukadnesar, król babiloński, i Jehojakim, był jego lennikiem przez okres trzech lat, potem jednak znów się zbuntował przeciwko niemu.
  Lecz Pan wyprawił przeciwko niemu hufce Chaldejszyków, hufce Aramejczyków, hufce Moabitów, hufce Ammonitów, wyprawił je przeciwko Judzie, aby ją zniszczyć zgodnie ze słowem Pana, jakie wypowiedział prez usta sług swoich, proroków.
  A także za krew niewinną, którą przelał, napełniając Jeruzalem niewinną krwią: toteż Pan nie chciał odpuścić.
  Pozostałe zaś sprawy Jehojakima i wszystko, czego dokonał, zapisane jest w Księdze Dziejów Królów Judzkich.
  I spoczął Jehojakim ze swoimi ojcami, a władzę królewską po nim objął Jehojachin, jego syn.
  Król egipski nie wyruszał już odtąd ze swojej ziemi, gdyż król babiloński zagarnął wszystko, co należało do króla egipskiego od Rzeki egipskiej aż do rzeki Eufratu.Posłuchaj

  – 2 Król 23:34-37 – 24:1-7

  Synami Jozjasza byli: pierworodnym Jochanan, drugim Jehojakim, trzecim Sedekiasz, czwartym Szallum.Posłuchaj

  – 1 Kron. 3:15

  Joachin (panował w 597 p.n.e.)

  Jehojachin miał osiemnaście lat, gdy objął władzę królewską, a panował w Jeruzalemie trzy miesiące. Matka jego nazywała się Nechuszta, była córką Elnatana z Jeruzalemu.
  A czynił on to co złe w oczach Pana, we wszystkim tak, jak czynił jego ojciec.
  W tym czasie nadciągnęli słudzy Nebukadnesara, króla babilońskiego pod Jeruzalem i miasto zostało oblężone.
  Gdy potem sam Nebukadnesar, król babiloński, przybył pod miasto, a słudzy jego je oblegali, wyszedł Jehojachin, król judzki wraz ze swoją matką i ze swoim dworem, i swymi dostojnikami, i eunuchami do króla babilońskiego. Wtedy król babiloński kazał go pojmać w ósmym roku swojego panowania i kazał wywieźć stamtąd wszystkie skarby świątyni Pana i skarby królewskiego domu i potłuc wszystkie złote naczynia, które sporządził Salomon, król izraelski, dla przybytku Pana, jak to zapowiedział Pan.
  I zagarnął do niewoli całe Jeruzalem, wszystkich dostojników i całe rycerstwo, dziesięć tysięcy jeńców oraz wszystkich kowali i ślusarzy; nie pozostał nikt oprócz biedoty i spośród prostego ludu.
  Uprowadził do Babilonu Jehojachina, a także królową matkę i żony króla i jego eunuchów, i możnych kraju uprowadził z Jeruzalemu do Babilonu.
  Nadto wszystkich ludzi znacznych w liczbie siedmiu tysięcy i tysiąc kowali i ślusarzy, całe rycerstwo zdatne do walki, uprowadził król babiloński do niewoli, do Babilonu.
  Na jego [Jehojachina] miejsce ustanowił król babiloński królem swojego stryja Mataniasza, zmieniając jego imię na Sedekiasz.Posłuchaj

  – 2 Król. 24:8-17

  W trzydzieści siedem lat po uprowadzeniu do niewoli Jehojachina, króla judzkiego, w dwunastym miesiącu, dwudziestego siódmego dnia tegoż miesiąca, wypuścił Ewil-Merodach, król babiloński, w roku objęcia przezeń władzy królewskiej, Jehojachina, króla judzkiego, z więzienia.
  I zaczął z nim przyjaźnie rozmawiać, i postawił jego krzesło wyżej niż krzesła królów, którzy byli u niego w Babilonie.
  I zdjął swoje szaty więzienne i jadał stale w obecności króla przez resztę swojego życia. A utrzymanie jego było utrzymaniem stałym, na które król łożył dzień w dzień przez resztę jego życia.Posłuchaj

  – 2 Król. 25:27-30

  Sedecjasz (panował w 596-586 p.n.e.)

  Na jego [Jehojachina] miejsce ustanowił król babiloński królem swojego stryja Mataniasza, zmieniając jego imię na Sedekiasz.Posłuchaj

  – 2 Król. 24:17

  Sedekiasz miał dwadzieścia jeden lat, gdy objął władzę królewską, a panował jedenaście lat w Jeruzalemie. Czynił zaś to, co złe w oczach Pana, jego Boga, i nie ukorzył się przed prorokiem Jeremiaszem, przez którego przemawiał Pan.
  Zbuntował się również przeciwko królowi Nebukadnesarowi, któremu na Boga zaprzysiągł uległość, przeciwnie, usztywnił swój kark i zatwardził swoje serce tak, iż nie nawrócił się do Pana, Boga Izraela.Posłuchaj

  – 2 Kron. 36:11-13

  Sedekiasz miał dwadzieścia jeden lat, gdy wstąpił na tron, a panował jedenaście lat w Jeruzalemie; matka jego nazywała się Chamutal, a była córką Jeremiasza z Libny. A czynił on to, co było złe w oczach Pana, we wszystkim tak, jak czynił Jehojakim.
  Z powodu gniewu Pana bowiem działo się to w Jeruzalemie i w Judzie, aż odrzucił ich od swojego oblicza. Sedekiasz zaś zbuntował się przeciwko królowi babilońskiemu.Posłuchaj

  – Jer. 52:1-3

  W dziewiątym roku jego panowania w dziesiątym miesiącu, dziesiątego dnia tegoż miesiąca, przybył Nebukadnesar, król babiloński, wraz z całym swoim wojskiem pod Jeruzalem i obległ je, i usypali wokoło niego szańce.
  I miasto było oblężone aż do jedenastego roku panowania króla Sedekiasza. W czwartym miesiącu, dziewiątego dnia tego miesiąca, gdy głód się wzmógł w mieście i nie stało już chelba dla prostego ludu, zrobiono wyłom w murze i wszyscy wojownicy uciekli, i wyszli z miasta w nocy drogą przez bramę przy ogrodzie królewskim między dwoma murami, i szli drogą w stronę puszczy, podczas gdy Chaldejczycy jeszcze otaczali miasto.
  Lecz wojsko chaldejskie puściło się w pogoń za królem i dognali go na stepach Jerycha, całe zaś jego wojsko w rozsypce go opuściło. Pojmali tedy króla i zaprowadzili go do króla babilońskiego, do Rybli w ziemi Chamat, a ten wydał nań wyrok:
  Król babiloński kazał stracić synów Sedekiasza na jego oczach, tak samo kazał w Rybli stracić wszystkich książąt Judy.
  Sedekiasza zaś kazał oślepić i zakuć w kajdany; potem król babiloński kazał go zaprowadzić do Babilonu i zamknąć w więzieniu aż do dnia jego śmierci.Posłuchaj

  – Jer. 52:4-11

  "A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego." - II Tes. 3:3
Wyświetlanie 0 odpowiedzi wątku
 • Autor
  Odpowiedzi
  Błażej Piątek
  Opiekun
  • Postów: 191
  @piatek-blazej
  Aktualizacja: dodano karty Wikipedii 🙂
  "A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego." - II Tes. 3:3
Wyświetlanie 0 odpowiedzi wątku
 • Musisz się zalogować, żeby odpowiedzieć w tym temacie.