1 kwietnia, 2021

[Pytania i odpowiedzi] Co Biblia mówi o aborcji?

Co Biblia mówi o aborcji? Jakie stanowisko należy przyjąć w rozmowach z chrześcijanami i osobami nieodrodzonymi kiedy dotykamy tematu aborcji? Czy aborcja jest grzechem?

Przygotowaliśmy kilka pytań i odpowiedzi, które rozjaśniają tę kwestię. Wskazujemy na kilka wersetów biblijnych, które – choć nie dotyczą bezpośrednio aborcji – wskazują na Boży pogląd w tej sprawie.

Przypominamy: więcej pytań i biblijnych odpowiedzi znajduje się w zakładce FAQ. Znajdziesz tam między innymi pytania i odpowiedzi odnośnie koronawirusa, LGBT czy antychrysta.

Czy aborcja jest zabójstwem?

Tak. Biblia mówi, że życie ludzkie jest własnością Boga. Oznacza to, że tylko On, jako Autor – ma prawo do decyzji odnośnie jego trwania: od rozpoczęcia do zakończenia. Akt przerwania życia ludzkiego przez innego człowieka nazywany jest morderstwem lub zabójstwem, nie tylko przez Biblię, ale w ogóle. Zwróćmy uwagę, że nawet ludzkie prawo rozróżnia zabójstwo kilku stopni (pierwszego, drugiego stopnia) ale zawsze najsurowiej traktuje akt morderstwa z premedytacją, nie pod wpływem impulsu, lecz “na zimno”.

Zobaczmy co sam Bóg mówi o życiu znajdującym się w łonie matki:


Tak mówi Pan, twój Odkupiciel i twój Stwórca jeszcze w łonie matki: Ja jestem Pan, Stwórca wszystkiego, Ja sam rozciągnąłem niebiosa, sam ugruntowałem ziemię – kto był ze mną?

– Iz. 44:24

Bóg mówi, że wybrał Jeremiasza na proroka jeszcze przed jego urodzeniem.


Wybrałem cię sobie, zanim cię utworzyłem w łonie matki, zanim się urodziłeś, poświęciłem cię, na proroka narodów przeznaczyłem cię.

– Jer. 1:5

Biblia wspomina też, że w łonie matki mogą odbywać się pierwsze walki między bliźniakami!


[Jakub] już w łonie matki podszedł swojego brata, a będąc w pełni sił walczył z Bogiem.

– Oz. 12:4

Nowy Testament opisuje radosne spotkanie Jana Chrzciciela z Jezusem… które odbyło się jeszcze zanim obydwaj się narodzili!


A Maria wybrała się w onych dniach w drogę i udała się śpiesznie do górskiej krainy, do miasta judzkiego,
I weszła do domu Zachariasza, i pozdrowiła Elżbietę.
A gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, i Elżbieta napełniona została Duchem Świętym,
I zawołała donośnym głosem i rzekła: Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twego.
A skądże mi to, że matka mojego Pana przyszła do mnie?
Bo oto, gdy dotarł do uszu moich głos pozdrowienia twego, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie.
I błogosławiona, która uwierzyła, że nastąpi wypełnienie słów, które Pan do niej wypowiedział.

– Łuk. 1:39-45

Z kolei w 1-szym Liście Piotra czytamy:


A niech nikt z was nie cierpi jako zabójca albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw.

– 1 Piotr. 4:15

Czy to pomogło?
8

Czy aborcja jest grzechem?

Tak, jest bowiem zabójstwem. Ponieważ nie możemy mieć stuprocentowej pewności kiedy rozpoczyna się życie – a raczej z opisu życiodajnych sił Boga możemy wnioskować, że życie jest życiem od momentu poczęcia – musimy przyjąć, że kończenie życia “płodu” może być zakończeniem życia człowieka przez innego człowieka – czyli morderstwem.

Biblia nigdzie nie mówi o aborcji wprost. Możemy jednak wyciągać biblijne wnioski z informacji w poszczególnych wersetach biblijnych.

Bóg w Starym Testamencie wydaje jedno z najprostszych, najkrótszych i najbardziej oczywistych przykazań:

Nie zabijaj.

– 2 Mojż 20:13

Nie zabijaj.

– 5 Mojż 5:17

Czy Jezus łagodzi to przykazanie? Wręcz przeciwnie! Spójrzmy na Jego słowa z Ewangelii Łukasza:


Słyszeliście, iż powiedziano przodkom: Nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd.
A Ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd, a kto by rzekł bratu swemu: Racha, stanie przed Radą Najwyższą, a kto by rzekł: Głupcze, pójdzie w ogień piekielny.

– Mat. 5:21-22

Z kolei psalmista daje nam jasną informację, co do tego Kto jest naszym Stwórcą:


Wiedzcie, że Pan jest Bogiem!
On nas uczynił i do niego należymy.

– Ps. 100:3

A w innych miejscach Psalmów czytamy:


Tyś mnie wydobył z łona,
Uczyniłeś mnie bezpiecznym u piersi matki mojej
Na ciebie byłem zdany od urodzenia.
Ty byłeś Bogiem moim od łona matki mojej.

– Ps. 22:10:11


Tyś był podporą moją od urodzenia,
Tyś pomocą moją od łona matki mojej:
O tobie zawsze mówi moja pieśń pochwalna.

– Ps. 71:6

Jeżeli to Bóg jest naszym Stwórcą – życie należy do Niego, nie do nas:


Bo Ty stworzyłeś nerki moje,
Ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej.
Wysławiam cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś.
Cudowne są dzieła twoje
I duszę moją znasz dokładnie.
Żadna kość moja nie była ukryta przed tobą,
Choć powstałem w ukryciu,
Utkany w głębiach ziemi.

– Ps. 139:13-15

Czy to pomogło?
10

A co z powiedzeniem “Moje ciało, moja sprawa”?

Skoro ciało kobiety ciałem kobiety, ciało dziecka ciałem dziecka.  Jeżeli każdy decyduje za siebie – dajmy dziecku zdecydować. Zostawiamy tu nawet fakt, że każde dziecko w łonie matki chce żyć, dąży do życia, jak każde stworzenie Boga.

To Bóg sprawia cud narodzin, tych pierwszych i tych powtórnych, do zmartwychwstałego życia z Jezusem. Bóg decyduje o narodzinach, a każda ingerencja ludzka zatrzymująca cud życia jest zabójstwem i będzie sądzona przez Sędziego.

Zobaczmy w Biblii, że Bogu są miłe narodziny ludzi. Bóg wręcz nakazuje człowiekowi by był płodny i rozmnażał się. Ponadto Bóg sam przyznaje się do tego, że stoi za cudem ciąży i narodzin:


Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi.
I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich.
I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich Bóg: Rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną; panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi!

– 1 Mojż. 1:26-28


[On] sprawia, że niepłodna ma dom, Jest matką cieszącą się dziećmi. Alleluja!

– Ps. 113:9


Anioł zaś rzekł do niego: Nie bój się, Zachariaszu, bo wysłuchana została modlitwa twoja, i żona twoja, Elżbieta, urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan.
I będziesz miał radość i wesele, i wielu z jego narodzenia radować się będzie.
Będzie bowiem wielki przed Panem; i wina, i napoju mocnego pić nie będzie, a będzie napełniony Duchem Świętym już w łonie matki swojej.

– Łuk 1:13-15


Jak nie wiesz, dokąd wiatr wieje, jak kształtują się kości w łonie brzemiennej, tak nie znasz dzieła Boga, który wszystko czyni.

– Kazn 11:5


Zanim brzemienna poczuła bóle, porodziła, zanim przyszły na nią bóle, porodziła chłopca.
Kto słyszał o czymś takim? Kto widział coś takiego? Czy ziemia może być zrodzona w jednym dniu, czy naród może się urodzić za jednym razem? A jednak Syjon, zaledwie poczuł bóle, od razu porodził swoje dzieci.
Czy Ja mam doprowadzić płód do samego łona, a nie dopuścić do porodu? – mówi Pan – albo czy Ja, który doprowadzam do porodu, mam zamknąć łono? – mówi twój Bóg.

– Iz. 66:7-9

Czy to pomogło?
8

Czy Jezus mi wybaczy?

To zależy. Jezus istotnie powiedział słowa, które dają nadzieję. Brzmią one:

Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz.

– Jan. 6:37

Słowa te jednak nie oznaczają, że Jezus wybaczy każdemu. Słowa te oznaczają, że Jezus widzi, czy ktoś przychodzi do Niego szczerze. Właściwe pytanie brzmi: Czy kiedy przychodzisz do Jezusa naprawdę czujesz ciężar swojego grzechu? Czy zaczynasz zdawać sobie sprawę jak wielka jest Twoja wina przed świętym, doskonałym Bogiem? A może raczej twierdzisz, że Twój grzech to jeszcze nie koniec świata w porównaniu z innymi ludźmi?

Grzech jest poważnym przestępstwem przeciwko prawu Boga. Sprawiedliwość Boża nie może przyglądać się bezczynnie i pobłażać choćby jednemu grzechowi. Prawda jest taka, że człowiek urodził się cały w grzechach i całe życie do momentu narodzenia się na nowo nie robi nic poza grzeszeniem. To dlatego Bóg widząc beznadziejną sytuację człowieka zesłał mu ratunek – Zbawiciela w osobie Jezusa Chrystusa. Decyzję o przyjęciu ratunku w Jego osobie pozostawił jednak naszej wolnej woli.

I powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli, to podobieństwo:
Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik.
Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił: Boże, dziękuję ci, że nie jestem jak inni ludzie, rabusie, oszuści, cudzołożnicy albo też jak ten oto celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę z całego mego dorobku.
A celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu.
Powiadam wam: Ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie; bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.

– Łuk. 18:9-14

Jezus nie jest zobligowany do odpowiadania na modlitwy kompromisowe, albo próby uzyskania zbawienia na naszych warunkach a nie na Jego własnych. Chyba najgorszą możliwą postawą wobec wszystkich możliwych jest porównywanie się z innymi i stwierdzanie, że w zestawieniu z tym albo owym człowiekiem nie wypadamy wcale tak najgorzej. Ludzie bardzo chętnie wyszukują przykłady zatwardziałych grzeszników: seryjnych morderców, zrujnowanych przez alkoholizm nałogowców, prostytutki i tłumaczą sobie: “moja kreatywna księgowość to jeszcze nie powód, żebym wylądował w miejscu wiecznej kary! W końcu czy mój grzech jest ciężki na tyle, aby trafiać do piekła na zawsze?!”.

Prawda jest taka, że Bóg ustanowił święte Prawo, doskonałe i sprawiedliwe, którego jedyną rolą jest wskazanie Ci, że… nie jesteś w stanie go wypełnić. To prowadzi do dwóch postaw: decyzji o kontynuowania życia w zaprzeczeniu (tak zrobili faryzeusze) albo do rozpaczy nad własnym beznadziejnym stanem, pokuty i – przy współdziałaniu Ducha Świętego – do narodzenia się na nowo.

Tak więc Jezus wybaczy tym, którzy do przychodzą do Niego szczerze.

I zaprosił go pewien faryzeusz, aby z nim jadł. Wszedłszy tedy do domu tego faryzeusza zasiadł do stołu. A oto pewna kobieta z tego miasta, grzesznica, dowiedziawszy się, iż zasiada przy stole w domu faryzeusza, przyniosła alabastrowy słoik olejku. I stanąwszy z tyłu u jego nóg, zapłakała, i zaczęła łzami zlewać nogi jego i włosami swojej głowy wycierać, a całując jego stopy namaszczała je olejkiem.
Ujrzawszy to faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam do siebie: Gdyby ten był prorokiem, wiedziałby, kim i jaka jest ta kobieta, która go dotyka, bo to grzesznica.
Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. A ten mówi: Powiedz, Nauczycielu!
Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden był dłużny pięćset denarów, a drugi pięćdziesiąt. A gdy oni nie mieli z czego oddać, obydwom darował. Który więc z nich będzie go bardziej miłował?
A Szymon odpowiadając, rzekł: Sądzę, że ten, któremu więcej darował. A On mu rzekł: Słusznie osądziłeś.
I zwróciwszy się do kobiety, powiedział Szymonowi: Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twojego domu, a nie dałeś wody do nóg moich; ona zaś łzami skropiła nogi moje i włosami swoimi wytarła. Nie pocałowałeś mnie; a ona, odkąd wszedłem, nie przestała całować nóg moich. Głowy mojej oliwą nie namaściłeś, ona zaś olejkiem namaściła nogi moje. Dlatego powiadam ci: Odpuszczono jej liczne grzechy, bo bardzo miłowała. Komu zaś mało się odpuszcza, mało miłuje.
I rzekł do niej: Odpuszczone są grzechy twoje.
I zaczęli współbiesiadnicy rozważać w sobie: Kto to jest ten, który nawet grzechy odpuszcza?
I powiedział do kobiety: Wiara twoja uzdrowiła cię, idź w pokoju.

– Łuk. 7:36-50

Czy to pomogło?
12